Barion Pixel
Üdvözöljük a Capribelt webshopjában! +36 24 / 418 374
0

  Adatvédelem

  Főoldal / Adatvédelem

  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

   Cégünk számára az információbiztonság és az adatvédelem kiemelkedően fontos. Jelen adatkezelési tájékoztató részletezi elkötelezettségünket az Ön vagyonvédelemmel kapcsolatos személyes adatainak védelme mellett, a mindenkor hatályos szabályozással összhangban.


  I. Ki fogja kezelni az Ön személyes adatait?

  Az adatok kezelője: CAPRIBELT Kft.

  Székhelye: 2317 Szigetcsép, Petőfi S utca 0116/14. hrsz.

  Adószáma: 10803835-2-13

  Telefonszám: +36 24 418 374

  Email cím: info@capribelt.hu

  Képviseli: Németh Károly, ügyvezető


  II. Általános fogalmak

  2.1. Mi minősül személyes adatnak?

  Az Önnel, mint természetes személlyel  (nem vállalkozással kapcsolatba hozható bármely információ.

  Ilyen például a név, az azonosító szám, a helymeghatározó adat, az online azonosító vagy a Munkavállaló fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.

  2.2. Mit jelent az adatkezelés?

  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az imént leírt személyes adaton végzett bármely művelet vagy az ilyen műveletek összessége.

  Ilyen például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

  2.3. Kik végeznek ilyen adatkezeléseket az Ön személyes adatain?

  Cégünk adatkezelőként kezelheti az Ön személyes adatait.

  Az adatkezelő az a vállalkozás, amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja  (vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja)

  Cégünk az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozókat vehet igénybe.

  Az adatfeldolgozó olyan személy vagy vállalkozás, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

  Ilyen adatfeldolgozók lehetnek például a könyvelő, a könyvvizsgáló, az informatikus rendszergazda, stb.

  2.4. Mi az adatvédelem és a jelen tájékoztató célja?

  Az adatvédelmi szabályozás célja, hogy az adatkezelők és adatfeldolgozók az Ön személyes adatait kizárólag a jogszabályoknak megfelelően kezeljék a tevékenységük során, erről Önt megfelelően tájékoztassák és a megfeleléssel kapcsolatban elszámoltathatóak legyenek.

  .

   IV. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

  Az Ön személyes adatait cégünk nem adja tovább, nem értékesíti és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. Cégünk nem továbbítja az Ön személyes adatait harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére. Az Ön személyes adatait csak ezen irányelvnek megfelelően osztjuk meg harmadik felekkel, az alábbiak szerint:

  a)    A jogi kötelezettségek betartása

  Cégünk személyes adatokat továbbíthat, ha ilyen intézkedés szükséges bármely jogszabály betartásához, illetve amennyiben az illetékes hatóság vagy bíróság határozata vagy végzése alapján cégünk erre köteles. Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünkre irányadó jogi kötelezettség teljesítése  [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

  b)    Igényeink, követeléseink, jogos érdekeink érvényesítése

  Cégünknek szüksége lehet arra, hogy megosszuk a személyes adatokat cégünk jogainak és érdekeinek védelme érdekében, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban (pl. feljelentés, büntetőeljárás, stb.). Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünk jogos gazdasági érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

  c)    Külső szolgáltatók igénybevétele

  Cégünk a működése során harmadik felek szolgáltatásait veszi igénybe. A cégünk által igénybe vett adatfeldolgozók kizárólag az adatfeldolgozás céljával összeegyeztethető és jogalapjának megfelelő formában és mértékben férhet hozzá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az Ön személyes adataihoz, csak abban az esetben, amennyiben feltétlenül szükséges.

  1.    Mediadigital Visual Agency Kft. (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 31-33. A. lház. VI. em. 602.; adószám: 23401639-2-42)

  A fenti vállalkozás cégünk részére a cégünk által használt webáruházat fejleszti és üzemelteti, ennek megfelelően a webáruházban tárolt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként jár el.

  2.    Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; adószám: 25353192-2-43)

  A fenti vállalkozás cégünk részére a cégünk által használt webáruházban alkalmazott elektronikus fizetési megoldást (BARION) fejleszti és üzemelteti, ennek megfelelően az elektronikus fizetés során használt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként jár el.

  3.    UFO-Tech Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 96.; adószám: 13622019-2-07)

  A fenti vállalkozás cégünk részére a cégünk által használt webáruház üzemeltetéséhez szükséges szervereket működteti, ennek megfelelően a webáruházban tárolt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként járhat el.

  4.    GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; adószám: 12369410-2-44)

  A fenti vállalkozás cégünk részére a webáruházban vagy személyesen kiszállításra vásárolt termékek kiszállításával kapcsolatban nyújt szolgáltatást, így ezzel a tevékenységgel összefüggésben adatfeldolgozónak minősül.


  V. Hogyan védi cégünk az Ön személyes adatait?

  a)    Biztonság

  Cégünk megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett és tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében az elvesztés vagy a jogellenes feldolgozás egyéb formái ellen. Tevékenysége során cégünk minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az információbiztonságra vonatkozó legjobb gyakorlatoknak megfeleljen.

  b)    Titoktartás

  Cégünk gazdasági tevékenysége során üzleti partnereivel, így a fent megjelölt adatfeldolgozóval is titoktartási kötelezettséget vállal, mely kiterjed minden, a szerződésekkel összefüggő információra, így az esetleg kezelt személyes adatokra is.


  VI. Milyen jogai vannak Önnek a cégünk által végzett adatkezelésekkel kapcsolatban?

  6.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

  Ön írásban tájékoztatást kérhet a cégünktől, hogy tájékoztassuk:

  a)    milyen személyes adatait,

  b)    milyen jogalapon,

  c)    milyen adatkezelési cél miatt,

  d)    milyen forrásból,

  e)    mennyi ideig kezeli,

  f)     kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

   

  A cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti, az alábbiak figyelembevételével:

  a)    A cégünk Öntől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

  b)    Amennyiben az Ön jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, úgy jogosultak vagyunk az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

  c)    Abban az esetben, amennyiben az Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, úgy jogosultak vagyunk a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

  d)    Amennyiben az Ön által megjelölt személyes adatot a cégünk nem kezeli, úgy erről is köteles vagyok Önt írásban tájékoztatni. 

   

  6.2. A helyesbítéshez való jog

  Ön írásban kérheti, hogy a cégünk módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítjuk vagy helyesbítjük, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Ön által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Ön által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészítjük. Mindezekről Önt erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük.

  A cégünk abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

  a)    a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat Ön sem bocsátja cégünk rendelkezésére, vagy

  b)    az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

   

  6.3. A törléshez való jog

  Ön írásban kérheti a cégünktől az Ön személyes adatainak a törlését. A törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

  A törlési kérelmet cégünk abban az esetben utasítja el, ha

  a)    valamely jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi, vagy

  b)    az adatkezelést cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

  Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége vagy nem áll fenn ilyen kényszerítő erejű jogos oka cégünknek, úgy a cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.


  6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a cégünk korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a cégünk, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti Ön, ha

  a)    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

  b)    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

  c)    a cégünknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  d)    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

   

  Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

  Cégünk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

  Cégünk az Ön korlátozáshoz való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a cégünk részéről aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére a cégünk tájékoztatja ezen címzettekről.

   

  6.5. A tiltakozáshoz való jog

  Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az Ön számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

  Ön ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a cégünk nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

  a)    az adatkezelést a cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy

  b)    az adatkezelés a cégünk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

   

  6.6. Adathordozhatósághoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat cégünk egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének a cégünk elsősorban email csatolmány útján, .pdf formátumban tesz eleget.

   

  6.7. A jogorvoslathoz való jog

  6.7.1. Cégünkkel történő vitarendezés

  Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszát és kérelmeit a cégünknél szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

  6.7.2. Panasztételhez való jog

  Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos panaszát és kérelmeit cégünkkel nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

  Telefon: +36 (1) 3911400

  Telefax: +36 (1) 3911410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Web: www.naih.hu

   

  6.7.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

  Ön – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

  Cégünkkel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

  Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

  Az adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok:

  a)    GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet

  b)    Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

  c)    Ptk.: a Polgári Törvényről szóló 2013. évi V. törvény

  d)    Szvt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

  .


   SÜTITÁJÉKOZTATÓ

  Hogyan használja a CAPRIBELT Kft. a cookie-kat

  Amikor Ön meglátogatja a https://www.capribelt.hu honlapot, a weboldal alapvető bejelentkezési információkat és látogatói viselkedésmintákat gyűjt. Ezeket a CAPRIBELT Kft. különböző statisztikákhoz használja, mint például a weboldal különféle menüpontjain a látogatószám meghatározása. Ezen információk elemzése az adott látogatók azonosítása nélkül elvégzésre, a weboldal látogatóinak azonosítására még kísérletet sem történik.

  Az alábbi listában láthatja a cookie-k különféle típusait és rendeltetését.